BELEIDSPLAN

STICHTING STERKE PARELS 2020-2022

Inhoudsopgave  

1.     Woord vooraf
2.     Algemene gegevens en bestuur   

3.     Organisatie

3.1 Ontstaan

3.2 Missie & visie

3.3 Kernwaarden

3.4 Doelstellingen

3.5 Doelgroepen

4.     Werkwijze

4.1 Behoefte vaststellen

4.2 Werkzaamheden

4.3 Werving & selectie

4.4 Voorbereiding & uitvoering

4.5 Monitoring & evaluatie

5.  Organisatie

      5.1 Bestuur

      5.2 Coördinator

      5.3 Comité van Aanbeveling

6.   Samenwerking

      6.1 Samenwerkingspartners Nederland

       6.2 Samenwerkingspartners Suriname

7. Operationele planning 2020-2022

      7.1 Werkgebied

      7.2 Activiteiten

8.   Financiën

8.1 Verkrijging van middelen

8.2 Beheer en besteding van het vermogen

8.3 Winstoogmerk

8.4 Financiële prognose 2020 - 2022

9.   Communicatie

1.   Woord vooraf 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Sterke Parels. Stichting Sterke Parels is via een notariële akte opgericht op 20 februari 2020 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 77371291. In dit beleidsplan, dat betrekking heeft op de periode 2020-2022, legt het bestuur van Stichting Sterke Parels het actuele beleid vast. Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Het beleidsplan geeft o.a. inzicht in:

§ Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de Stichting;

§ Werkwijze van de Stichting;

§ Activiteiten van de Stichting;

§ Bestuur van de Stichting;

§ De manier waarop de Stichting geld werft;

§ Het beheer van vermogen van de Stichting

§ De besteding van het vermogen van de Stichting

 

 

Het beleidsplan zal tweejaarlijks worden geactualiseerd. 

2.     Algemene gegevens

 

Algemene gegevens

 

Statutaire naam :                     Stichting Sterke Parels

Organisatietype :                     Stichting

Opgericht :                               20 februari 2020

KvK nr :                                   77371291

Bankrekeningnr (IBAN) :           NL55INGB0009481653

Fiscaal nummer (RSIN) :           860986846

 

Bezoekadres :                         Middenhof 56C | 1354 EG | Almere | Nederland

Telefoonnummer :                   +31 (0)6 45075981

Website :                                 http://www.sterkeparels.nl

E-mail :                                   info@sterkeparels.nl

 

Werkgebied :                           Nederland, Suriname en andere landen in ontwikkeling  

Doelgroep(en) :                       Primaire doelgroep - Kinderen in de leeftijd van 4 -16 jaar

Secundaire doelgroep – Leerkrachten van kinderen in de leeftijd van 4 - 16 jaar

Tertiaire doelgroep – Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar 

3.     Organisatie     

3.1       Ontstaan

 

Stichting Sterke Parels is geïnitieerd door oprichtster Janelle Bronstein. Mevrouw Bronstein is afkomstig uit Suriname en is ruim 20 jaar als onderwijsprofessional, huiswerkbegeleidster, pedagogisch medewerkster, bestuurder en counsellor betrokken bij de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar. Momenteel is zij beroepsmatig als groepsleerkracht verbonden aan Basisschool Aurora. Hier houdt zij zich o.a. bezig met het monitoren van het ontwikkelingsproces van leerlingen, ontwikkelen en implementeren van didactische werkvormen en activiteiten die aansluiten op leer- en opvoeddoelen, het coördineren en voorbereiden van lessen en lesplannen en het begeleiden van kinderen individueel en in groepsverband. 

Mevrouw Bronstein kent de onderwijspraktijk in Suriname van binnen en buiten. Naast haar werkzaamheden als leerkracht en huiswerkbegeleidster, was zij eveneens actief in de begeleiding van (alleenstaande) ouders bij de opvoeding van zogeheten moeilijk opvoedbare kinderen. Zij bedacht ten behoeve van (bovenbedoelde) kinderen activiteiten waarbij de talenten en vaardigheden van de kinderen centraal staan. Al spelenderwijs ontwikkelden deze kinderen hun talenten en vaardigheden en (her)vonden vaak hun interesse in (bepaalde vormen van) onderwijs. Zij kwam tot de conclusie dat een groot deel van de jongeren en jongvolwassenen uit achterstandsgebieden wegens belemmeringen in hun persoonlijke ontwikkeling op jeugdige leeftijd voortijdig school verlaten, sociaal-maatschappelijk vastlopen en/of een maatschappelijk onwenselijke richting opgaan. Daarnaast concludeerde zij dat ouders en leerkrachten van dergelijke jongeren vaak niet over de juiste vaardigheden en instrumenten beschikken om de kinderen in gedurende de loop van de schoolcarrière op adequate wijze te begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van persoonlijke talenten en vaardigheden.  

 

Mevrouw Bronstein heeft zich in Nederland via aanvullende cursussen en opleidingen en via haar verschillende werkkringen en activiteiten verder bekwaamd in de ontwikkeling van sociaal-kwetsbare kinderen. Zij beschikt over ruime ervaring en deskundigheid met betrekking tot de Nederlandse onderwijspraktijk en een breed relevant netwerk. Middels de oprichting van Stichting Parels wil mevrouw Bronstein structureel invulling geven aan de behoefte onder jonge kinderen, leerkrachten en ouders in onder andere Suriname aan programma’s op gebied van talentontwikkeling van jonge kinderen. 

 

3.2       Missie en visie 

Missie

Stichting Sterke Parels wil kinderen, ongeacht ras, gender, religie, afkomst of geaardheid die sociaal-, economisch en/of cultureel opgroeien in achterstand begeleiden bij het ontdekken dan wel ontwikkelen van talenten, vaardigheden en ambities en het overwinnen van sociaal-maatschappelijke – en culturele barrières via het ontwikkelen en uitvoeren van toegesneden educatieve, en kindvriendelijke programma’s, projecten en activiteiten die bijdragen aan de realisatie van persoonlijke ambities en volwaardige participatie aan de samenleving. 

Visie

Stichting Sterke Parel streeft naar duurzame integratie van ontwikkeling van talenten, vaardigheden en ambities in het basisonderwijs. Zang, dans, sport en beeldende kunst zijn nauw verbonden met alles wat kinderen nodig hebben zoals zelfvertrouwen, goede leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en uitdrukkingsvaardigheden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en op succesvolle wijze te kunnen participeren aan de maatschappij.  

3.3      Kernwaarden 

Onze kernwaarden benadrukken waar Stichting Sterke Parels voor staat en wat wij waar willen maken in de dagelijkse praktijk: 

v Integriteit

Stichting Sterke Parels weet als geen ander wat de impact van gebroken beloftes, teleurstelling, e.d. kan zijn op de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Stichting Sterke Parels doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Stichting Sterke Parels heeft geen winstmotief. In alle activiteiten staat de ontwikkeling van kinderen centraal.  

v Betrokkenheid

Bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers (m/v) en andere uitvoerders voelen zich vanuit persoonlijke ervaring, beroepsmatig of op andere wijze bijzonder verbonden met de (talent)ontwikkeling van kinderen in het algemeen en van kinderen in achterstandssituaties in het bijzonder en spannen zich binnen de aangegeven grenzen en mogelijkheden optimaal in om de gezamenlijk gestelde doelen te verwezenlijken.  

v Deskundigheid

Stichting Sterke Parels beschikt over ruime (ervarings)deskundigheid met betrekking tot onderwijs, leermethodieken en talentontwikkeling en werkt samen met partnerorganisaties, professionals en vrijwilligers (m/v) die over relevante (ervarings)deskundigheid, kennis en ervaring beschikken. 

v Vraag-gestuurd

Stichting Sterke Parels ontwikkelt en implementeert programma’s, projecten en activiteiten op basis van gesignaleerde en door onderzoek vastgestelde behoefte onder de doelgroep

 v Innovatief

Stichting Sterke Parels is altijd gericht op het verbeteren van processen, diensten en producten ten behoeve van de kinderen, docenten - en ouders / verzorgers van de kinderen 

v Samenwerking

Stichting Sterke Parels gelooft dat ieder individu en iedere organisatie kennis, deskundigheid en ervaring heeft. Door samen te werken met organisaties en/of individuen met complementaire kennis, deskundigheid en/of ervaring kunnen de kinderen beter ondersteund worden, is het bereik vaak groter en kunnen meer kinderen ondersteund worden en kunnen samenwerkende organisaties van elkaar leren waardoor de kwaliteit van de diensten / producten verbeterd. 

3.4       Doelstelling 

Stichting Sterke Parels stelt zich ten doel kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar te stimuleren, begeleiden, ondersteunen en faciliteren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Stichting Sterke Parels tracht haar doel te bereiken door onder meer het: 

§ Initiëren, organiseren en uitvoeren van relevante programma’s, activiteiten en projecten;

§ Realiseren van deskundigheidsbevordering bij opvoeders, verzorgers en leerkrachten ten aanzien van talentontwikkeling van kinderen;

§ Samenwerken met organisaties met een soortgelijke doelstelling en werkwijze op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau

§ Het verrichten van alle handelingen die dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling waaronder het documenteren en delen van methodische kennis en deskundigheid met relevante (onderwijs)instellingen en het breed publiek

3.5       Doelgroepen 

Kinderen 4 – 16 jaar

Stichting Sterke Parels richt zich in het algemeen op kinderen in achterstandssituatie in de leeftijd van 4-13 jaar en op kinderen in het primair onderwijs in het bijzonder.   

Leerkrachten van kinderen 4 – 16 jaar

Teneinde de kinderen optimaal te kunnen bereiken en ondersteunen richt Stichting Sterke Parels zich eveneens op de leerkrachten (m/v) / schooldirecties van kinderen in de leeftijd van 4 - 16 jaar  

Ouders van kinderen 4 – 16 jaar

Stichting Sterke Parels richt zich eveneens op de ouders / verzorgers van de kinderen in bovenbedoelde leeftijdsgroep omdat de betrokkenheid en ondersteuning van ouders een essentiële succesfactor is bij ieder programma, project en/of activiteit gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

4.     Werkwijze 

4.1       Behoefte vaststellen 

Stichting Sterke Parels werkt vraag – gestuurd en reageert op signalen vanuit (organisaties van) ouders / verzorgers, (organisaties van) schooldirecties / leerkrachten en signalen van overige stakeholders. Op basis van de signalen probeert Stichting Sterke Parels in samenwerking met lokale betrokkenen en belanghebbenden de aard en omvang van de probleemsituatie vast te stellen middels bureau- en veldonderzoek (vaak een combinatie van offline / online / telecommunicatie).Na het vaststellen van aard en omvang vindt er een interne analyse en beoordeling plaats om te bepalen in hoeverre de probleemsituatie binnen de scope van Stichting Sterke Parels ligt. Indien uit de interne analyse en beoordeling gebleken is dat de probleemsituatie binnen de scope van Stichting Sterke Parels ligt, treedt de Stichting met (vertegenwoordigers van) in eerste instantie de direct betrokkenen (kinderen / ouders / verzorgers / leerkrachten) en in tweede instantie met relevante

((ervarings)deskundigen / deskundige organisaties in contact om mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Uit de mogelijke oplossingsrichtingen wordt in gezamenlijk overleg een keuze gemaakt voor een sluitende en duurzame oplossingsrichting die naast technisch en logistiek- uiteraard ook financieel haalbaar is. 

4.2       Werkzaamheden 

De werkzaamheden van Stichting Sterke Parels met betrekking tot de realisatie van talentontwikkelingsprogramma’s, -activiteiten en/of projecten laten zich als volgt onderverdelen: 

v Fact finding

Onderzoek naar de aard en omvang van de gesignaleerde probleemsituatie

Analyse en beoordeling van de bevindingen en besluitvorming met betrekking tot actie 

v Overleg

Probleemsituatie en oplossingsrichtingen bespreken met lokale direct betrokkenen en met (lokale) deskundige belanghebbenden 

v Dienst / product

Ontwikkelen van een wijk-gerelateerd, toegesneden talentontwikkelingsprogramma, - modules, - project en/of – activiteit;  

v Voorbereiding

Opstellen projectplan ter financiering van de programma- / projectactiviteiten

Fondswerving

Ontwikkeling en uitvoering van bewustwordingscampagne in samenwerking met (lokale) samenwerkingspartners

Enthousiasmeren / werven / selecteren van deelnemende entiteiten (scholen / belanghebbende organisaties)

Training / instructie van alle uitvoerders

Organisatie en uitvoering van de kick-off bijeenkomst 

v Uitvoering & monitoring

De implementatie van de bovenbedoelde interventie en overeengekomen tussentijdse monitoring / verslaglegging / bijsturing 

v Eindevaluatie / eindrapportage

Evaluatie van de bovenbedoelde interventie met alle directe en indirecte betrokkenen / stakeholders

Opstellen eindrapportage ten behoeve van direct en indirecte betrokkenen / stakeholders Presentatie en publicatie van een rapport onder relevante branchegenoten, - beleidsmakers en het brede publiek 

Daarnaast zal Stichting Sterke Parels in de onderhavige beleidsperiode in Nederland inkomsten genererende activiteiten (w.o. workshops, trainingen, huiswerkbegeleiding) uitvoeren ter (mede-)financiering van de talentontwikkelingsprogramma’s, - projecten en/of – activiteiten in Suriname. 

5.   Organisatie 

5.1       Bestuur 

Stichting Sterke Parels wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur vergadert eenmaal per maand en is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken. Het bestuur opereert conform het bestuursreglement en het huishoudelijk reglement en bestaat uit de volgende leden:

 

Naam                                     : Janelle Bronstein

Titel                                         : Voorzitter

Portefeuille                             : PR / Productontwikkeling

 Bevoegdheid                           : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

Naam                                     : Natascha Maduro-Chaar        

Titel                                         : Penningmeester

Portefeuille                             : Administratie / Fondswerving

Bevoegdheid                           : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

Naam                                     : Jane Echteld                                                  

Titel                                         : Secretaris

Portefeuille                             : Interne Communicatie / Externe Communicatie

 Bevoegdheid                           : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

 

5.2       Coördinator 

Het bestuur zal conform de in de staturen omschreven bevoegdheid een coördinator (m/v) aanstellen. Functie, taken en bevoegdheden zullen worden omschreven in de op te stellen arbeidsovereenkomst dan wel overeenkomst tot opdracht. 

5.3       Comité van Aanbeveling 

Het bestuur zal conform de in de staturen omschreven bevoegdheid een Comité van Aanbeveling samenstellen. Doel van het Comité van Aanbeveling is de ambitie van Stichting Sterke Parels te ondersteunen en te versterken door onder andere het geven van adviezen aan het bestuur, het delen van kennis,  het beschikbaar stellen van hun netwerk en het optreden als ambassadeur bij (m/v) en/of deelnemen aan de activiteiten van Stichting Sterke Parels of haar samenwerkingsorganisaties. Voorwaarden, taken en bevoegdheden zullen worden omschreven in een op te stellen  overeenkomst.

 

6.     Samenwerking 

6.1       Samenwerkingspartners Nederland 

Stichting Sterke Parels gelooft in samenwerking en co-creatie met organisaties die waarde toevoegen aan de programma’s, projecten en activiteiten gericht op talentontwikkeling bij kinderen. In Nederland zal derhalve worden gestreefd naar samenwerking met relevante instanties / deskundigen op gebied van: 

§ Onderwijs

§ Autisme

§ Jeugd-/ jongerenwerk

§ Kinderpsychologie

§ Pedagogiek

§ Subsidieverstrekking 

6.2       Samenwerkingspartners Suriname

In Nederland zal derhalve worden gestreefd naar samenwerking met relevante instanties / deskundigen op gebied van: 

§ Onderwijs

§ Autisme

§ Jeugd / jongerenwerk

§ Pedagogiek

§ Psychologie 

7. Operationele planning 2020-2022

7.1 Organisatie

In de onderhavige beleidsperiode zullen de inspanningen deels gericht zijn op het versterken van de (interne) organisatie Stichting Sterke Parels en deels op (alle) voorbereidende werkzaamheden die dienen te leiden tot uitvoering van een talentontwikkelingsprogramma c.q. – activiteiten in Paramaribo, Suriname. Zo zal de procedure worden opgestart die dient te leiden tot de samenstelling van het Comité van Aanbeveling, bestaande uit deskundigen / sleutelfiguren uit Nederland en uit Suriname.  

7.2 Marketing 

In de beleidsperiode zal Stichting Sterke Parels haar online en offline zichtbaarheid vergroten middels het realiseren van een informatieve en inter-actieve website, een periodieke digitale nieuwsbrief, een brochure en visitekaartjes,het opstarten en bijhouden van bedrijfpagina’s op verschillende Social Media kanalen, het publiceren van (online) artikelen, blogs en vlogs.

7.3 Werkgebied 

Stichting Sterke Parels ontvangt vanuit haar netwerk in Suriname in toenemende mate alarmerende signalen met betrekking tot het gebrek aan kansen op talentontwikkeling voor kinderen in het primair onderwijs. De signalen komen overeen met de ervaringen en bevindingen die initiatiefneemster mw. J. Bronstein tijdens haar beroepsmatige activiteiten in het primair onderwijs in Suriname heeft opgedaan. Op basis van de ernst en omvang van de signalen heeft Stichting Sterke Parels besloten om haar inspanningen en activiteiten met betrekking tot talentontwikkeling in de periode 2020 – 2022 te richten op Suriname in het algemeen en op een aantal geïdentificeerde achterstandswijken in hoofdstad Paramaribo in het bijzonder.

 

In Nederland zal Stichting Sterke Parels zich in bovengenoemde beleidsperiode richten op inkomsten- en subsidie genererende activiteiten enerzijds en het initiëren en vastleggen van samenwerkingsverbanden met in paragraaf 6.1 genoemde potentiële samenwerkingspartners anderzijds ten einde de organisatie en uitvoering van een talentontwikkelingsprogramma c.q. talentontwikkelingsactiviteiten in Suriname mogelijk te maken. 

8.     Financiën 

8.1       Verkrijging van middelen 

De middelen ten behoeve van de financiering van de werkzaamheden van Stichting Sterke Parels zullen worden verkregen middels:  

a.     subsidies en donaties (in geld of natura);

b.     verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;

c.     vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;

d.      alle andere verkrijgingen en baten. 

Erfstellingen mogen door Stichting Sterke Parels slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

8.2       Beheer en besteding van het vermogen 

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting. Bestuur noch bestuursleden beschikken over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen vermogen is. Het bestuur functioneert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door een bestuur van minstens 3 personen met gelijkheid van stemmen De verkregen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van Stichting Sterke Parels. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) sluit het bestuur de boeken van Stichting Sterke Parel af. Daaruit wordt een jaaroverzicht, een balans van baten en lasten over het betreffende boekjaar, opgesteld. Na bespreking en goedkeuring in de eerste bestuursvergadering na afloop van het betreffende boekjaar wordt het jaaroverzicht door de bestuursvoorzitter en de penningmeester ondertekend. In een vergadering voor de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van baten en lasten voor het volgende boekjaar vast. Voordat het bestuur het financiële verslag goedkeurt, zal door twee bestuursleden – niet zijnde de penningmeester kascontrole plaatsvinden.

 

8.3       Winstoogmerk

 

Stichting Sterke Parels kent geen winstoogmerk. Verkregen gelden worden besteed aan de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en verslaglegging van de werkzaamheden en publicatie van de resultaten en bevindingen. Eventuele gemaakte winst wordt niet uitgekeerd aan bij Stichting Sterke Parels betrokken personen, maar wordt uitsluitend gebruikt ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Bij ontbinding van de Stichting zal het nog aanwezige vermogen vereffend. Een eventueel resterend saldo zal overeenkomstig de statuten worden uitgekeerd ten behoeve van het doel van de Stichting.

 

8.4      Financiële prognose 2020 - 2022

 

Baten

In Euro

Inkomsten genererende activiteiten

6.000

Donaties

8.050

Subsidies

50.000

Totaal

64.050

 

 

 

Lasten

In Euro

Oprichtingskosten stichting

750

Financiële administratie

3.850

Materiaalontwikkeling (programma-/promotie)

2.750

Communicatiekosten (website /telecommunicatie / brochure)

3.800

Reis –en onkosten (werkbezoek Suriname)

1.800

Advieskosten

1.100

 

Talentontwikkelingsprogramma (Suriname)

Voorbereiding /uitvoering / verslaglegging

 

50.000

Totaal

64.050


9.   Communicatie 

Stichting Sterke Parels produceert communiceert met haar stakeholders via: 

§ Een beleidsplan (tweejaarlijks);

§ Een jaarverslag (jaarlijks);

§ Een jaarrekening (jaarlijks);

§ Rapportage n.a.v. uitgevoerde trainingstrajecten & projecten;

§ Productie en verspreiding van artikelen (online / offline) met betrekking tot uitdagingen aangaande de persoonlijke ontwikkeling van kinderen (6 t/m 16 jaar) in achterstandsituaties 

Indien en waar mogelijk draagt Stichting Sterke Parels actief bij aan het publieke debat omtrent relevante thema’s en onderwerpen middels: 

§ Het verzorgen van lezingen / spreekbeurten (online / offline);

§ Actieve deelname in/aan paneldiscussies (online / offline);

§ Het geven van interviews (online / offline)

 Heeft u vragen of opmerkingen? Vul onderstaand document in en wij nemen zsm contact met u op